SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Arbetsmiljöarbete - Ullevi restaurang och konferens i Göteborg.

Mål & syfte

Med engagemang, glädje och en stark vilja att leverera god service ska personalen inom bolaget tillsammans skapa en trivsam miljö för såväl kollegor som för våra gäster. Genom värme, omtanke, olika personligheter och bakgrund bidrar vi till en arbetsplats som präglas av trygghet och trivsel för oss själva och våra gäster.

Oavsett kön eller sexuell läggning skall man ha möjlighet att utvecklas inom organisationen. Vår gemensamma strävan till att alltid bedriva förbättringsarbeten ska bidra till en arbetsplats som ständigt utvecklas i rätt riktning vad gäller mätbara och mjuka värden.

Jämställdhetsplan

Enligt ovan är det en självklarhet för bolaget att vi följer aktuell lagstiftning vad det gäller jämställdhetsarbete mm.

Årligen sker en översyn av löneläget på arbetsplatsen. Målsättningen är att anställda oavsett kön med samma arbete och utbildning ska erhålla likvärdig lön. Lönesättning sker i samråd av ägarfamiljen samt platschef. Bolaget tillämpar i regel generell lönesättning utifrån löpande avtal.

Rutiner för riskbedömningar

Vi kommer att arbeta regelbundet med vår arbetsmiljö i form av protokollförda skyddsronder, på våra måndagsmöten då vi tar upp alla frågor gällande arbetsrutiner och arbetsmiljö samt i dagliga samtal i arbetsgruppen.  I januari varje år inför säsongsstart kommer vi ha ett arbetsplatsmöte där vi utvärderar resultatet av föregående års handlingsplan samt upprättar en ny riskbedömning och handlingsplan för kommande år. Alla riskbedömningar, handlingsplaner och skyddsprotokoll samlar vi i en mapp tillgänglig för alla medarbetare i vårt gemensamma nätverk.

Platschef är ansvarig för att riskbedömningarna utförs samt att handlingsplaner upprättas.

Avdelningschefer är ansvariga för att åtgärder på respektive avdelning genomförs.

Ansvar

Respektive chef på varje avdelning ska verka för att nya medarbetare ska få en så bra introduktion som möjligt och få den information om vilka regler/rutiner som gäller på vår arbetsplats.

All verksamhet ska planeras och organiseras så att diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier förebyggs.

Avdelningschefer rapporterar till platschef om eventuella brister i lokaler, utrustning mm för snabb åtgärd för att minimera riskerna för personal och gäster. Arbetsmiljöfrågor tas upp på våra måndagsmöten för diskussion och åtgärd.

Närvaro är årets kodord som vi jobbar efter.
Närvaro för medarbetare = minskade sjukskrivningar.
Närvaro för varandra som kollegor = vi finns för varandra & bryr oss om varandra.
Närvaro för gäster = våra gäster känner att vi finns för dem under hela dagen.