Social hänsyn

I en del upphandlingar av tjänster ställs det en hel del krav, ett av dem är ”Social hänsyn”. Vi vill här dela med oss om vårt arbete när det gäller just den frågan.

Syfte

Att aktivt bidra till ökad mångfald & att skapa meningsfull sysselsättning för de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden & det sociala samspelet som finns på arbetsplatser runt om i Sverige idag.

Ansvar

Chefen ska se till att nya medarbetare får bra introduktion så att de finner sig tillrätta i arbetsgruppen. Det är också viktigt att klargöra vilka regler som gäller på arbetsplatsen.

Chefen har nyckelrollen att forma den atmosfär och de normer som ska gälla på arbetsplatsen. De bästa förutsättningarna för att uppnå ett bra klimat fås när chefen genom sitt agerande skapar delaktighet, förtroende och grund för ömsesidig dialog.
All verksamhet ska planeras och organiseras så att diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier förebyggs.
Alla har en skyldighet att behandla varandra på ett respektfullt sätt och bidra till ett bra arbetsklimat. Ingen får medverka till eller dölja kränkande särbehandling.

Arbetssätt idag

Etnisk tillhörighet

Arbetsgivare och medarbetare ska samverka för att främja etnisk mångfald i arbetslivet och motverka alla former av etnisk diskriminering. Med etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg, religion eller annan trosuppfattning.
Vi har idag 5 st anställda med utländsk bakgrund. Under evenemangssäsongen är det betydligt fler.

Ungdomar

En yngre medarbetare ska få möjlighet att växa in i företaget. Få nya utmaningar & ansvar allt eftersom hen är redo för att lära sig nya & fler arbetsuppgifter.
Vi har idag i vår verksamhet ca: 25 ungdomar under 25 år anställda hos oss med varierande sysselsättning beroende på antal gäster & bokningar på anläggningarna.
Under evenemangssäsong är det ca: 50% ungdomar upp till 20 år av ca: 200p som arbetar i våra kiosker.

Funktionshinder

En medarbetare med funktionshinder får inte missgynnas eller trakasseras på grund av sitt handikapp. Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga.

Sexuella trakasserier

Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker medarbetarens integritet i arbetet. Det spelar alltså ingen roll vilket motiv för sin handling den har, som utsätter någon för kränkning. Det avgörande är om handlingen upplevs som ovälkommen av den utsatte och om den är grundad på kön.
Trakasserier eller beteende som kränker en medarbetares integritet och som har samband med sexuell läggning, vare sig den är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell, får inte förekomma på arbetsplatsen.

 

 

Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress för att följa vårt nyhetsbrev.

Ullevi Restaurang & Konferens integritetspolicy

Ullevi Restaurang & Konferens värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Ullevi Restaurang & Konferens förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk och europeisk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger.